صدای اضافی در قلب چیست؟

صدای اضافی در قلب چیست؟

سوفل قلبی (heart murmur) صدای اضافی است که متخصص قلب کودک هنگام گوش دادن به قلب با گوشی پزشکی می شنود. و چون در حالت عادی این صدا از قلب شنیده نمی شود، به آن صدای اضافی هم می گویند. ... ادامه مطلب