پریکاردیت در کودکان(Pericarditis in children)

پریکارد کیسه نازک و دولایه ای است که قلب را احاطه کرده است. این کیسه از قلب محافظت می کند و از مالش آن با سایر اندام های مجاور جلوگیری می کند. پریکاردیت(Pericarditis) در کودکان وضعیتی است که با التهاب پریکارد(Pericardium) مشخص می شود. ... ادامه مطلب