تنگی دریچه آئورت

تنگی آئورت وضعیتی است که در آن دریچه آئورت به طور کامل باز نمی شود، در نتیجه عبور خون از دریچه به سختی خواهد بود، این وضعیت می تواند خفیف، متوسط یا شدید باشد. ... ادامه مطلب